Az ülés időpontja: 2016. március 24. (csütörtök) 17 óra

Az ülés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme 
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Bővebben...


Tisztelettel meghívom Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésére. 
Az ülés időpontja: 2016. február 18. (csütörtök) 17 óra
Az ülés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme: 2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Bővebben...


Az ülés időpontja: 215. december 17. (csütörtök) 17 óra

Az ülés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme
                      2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Bővebben...


Jogalkotói szándék kinyilvánítása HÉSZ rendelkezéséhez

Egy, a Budajenő község külterületén elhelyezkedő ingatlanon tervezett építkezés engedélyezési eljárása során jogértelmezési probléma merült fel az építési hatóság részéről. Az ügyfelet támogatva a hatóság részére tájékoztatást adtunk a kérdésben, kifejtve a szakhatóság felé a rendelkezés mögött álló jogalkotói szándékot. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti jogalkotói szándékról hivatalos úton tájékoztassa a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szakhatóságokat.


Döntés Szőlődomb II. úthálózatának átvételéről

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szőlődomb II. lakópark beruházás keretében megvalósított úthálózat átvételét a beruházást megvalósító vizi közmű társulattól elhalasztja az úthatóság által előírt hiányosságok kiküszöböléséig.
Valamint ismételten felhívja a Vizi Közmű Társulat figyelmét, hogy az átépített csatorna szakaszról a vízjogi engedélyt mutassa be. Továbbá döntött arról, hogy felkéri az úthatóságot műszaki szakvélemény adására, amelyet követően folytatható az átadás-átvételi eljárás.


Tervezői árajánlat elbírálása úttervezés tárgyában

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. mellékletében „Beruházási kiadások előirányzata feladatonként” bruttó egymillió, illetve kettőmillió forint költséggel előirányozta a Kápolna köz úttervezési díját, illetve a Hilltopra vezető járda tervezésének díját.
Úttervezésre árajánlatokat kértünk be, amelyre három ajánlat érkezett. A bírálati szempont: összességében a legelőnyösebb ajánlat volt (vállalási ár, határidő). Fentiekre tekintettel a képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Budajenő Kápolna köz szilárd burkolatú út kiépítéséhez egyesített útterv, és a Hilltop sétányra vezető járda építéséhez egyesített járdaterv készítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó PERIDON Kft.-t bízza meg, a tervező árajánlata szerinti tartalommal, összesen bruttó 1 041 400 Ft (368 300 Ft; 673 100 Ft) tervezési díjjal.


Egészségház előtetőjének kialakítása

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya képviseletében a járási vezető védőnő 2015. szeptember 28-án szakfelügyeleti
ellenőrzést végzett a budajenői védőnői szolgálat tanácsadójában. Megállapította, hogy a személyi feltételek biztosítottak, a szakmai feladatokat a védőnő megfelelően végzi. A tárgyi feltételek vizsgálata során megállapította, hogy a vonatkozó rendeletekben előírt alapfelszerelés ugyan biztosított, de szükséges még néhány intézkedés, így például babakocsi tároló kialakítása a bejárati rész fedetté tételével. Budajenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megrendelte a József Attila u. 2. sz. alatti egészségház épületének bejáratai előtt fa szerkezetű előtető építését Csóka Balázs főépítész, építésztervező vázlatterve alapján. A
Képviselő-testület a kivitelezési költség fedezetét (1 millió forintot) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet „tartalék”előirányzatából biztosítja.


Budajenői Óvoda létszámfejlesztése (pedagógiai asszisztens)

Az óvodavezető kérelmezte 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. A kérést támogatta a képviselő-testület, mivel az asszisztens munkakör ellátása indokolt, továbbá e feladatra állami támogatási norma igényelhető. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. január 4. napjától egy fő pedagógiai asszisztens felvételéhez hozzájárul az önkormányzati fenntartású Budajenői Óvodában.


Budajenői Óvoda éves beszámolója

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budajenői Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

 


Kérelem elbírálása

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlant nem adja bérbe a kérelmezőnek, mivel az a terület az önkormányzat terveiben (HÉSZ) közcélú hasznosításra van kijelölve.


Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. november 30-án, hétfőn, 18:00 órától közmeghallagatást tart a Hagyományőrzők Házában.
2093 Budajenő, Fő u. 18.

M E G H Í V Ó - Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete

M E G H Í V Ó - Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat


Óvodai maximális csoportlétszám emelés engedélyezése

A nyár folyamán több család költözött Budajenőre óvodás korú gyermekkel, akik gyermeküket a helyi óvodába íratták.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Emiatt szükségessé vált három óvodai csoport maximális létszámának fenntartói engedéllyel történő átlépése. Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete − a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§-ában foglalt hatáskörében eljárva − engedélyezte a Budajenői Óvoda részére, a fent hivatkozott törvény 4. sz. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését a 2015/2016. nevelési évre, a Misi Mókus kis-középső csoportban, a Pillangó nagy–középső csoportban és a Micimackó nagycsoportban is.


Erdészeti szakirányítói szerződés megkötése

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései alapján az erdő tulajdonosának erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósági szervhez, esetünkben a Pest megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, továbbá az erdő művelését arra jogosultsággal rendelkező erdészeti szakszemélyzet bevonásával lehet folytatni. Fentiekre tekintettel Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az erdészeti szakszemélyzeti feladatokra Dudás László Péter erdőmérnökkel megbízási szerződést köt.


Döntés a Magtár nyílászárók kivitelezéséről

Az Önkormányzattal egyetértésben és támogatásával a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban BNNÖ) sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a magtárépület nyílászárói legyártásának/beszerzésének támogatására.
Az elnyert támogatás bruttó 4 000 000 -Ft. A pályázat benyújtásakor az alsó két szint lezárása és hasznosítása volt a cél, ám az időközben elkészült módosított tervek és ütemezés szerint az összes külső, és az alsó két szint nyílászáróit célszerű egy ütemben legyártatni, mivel egyedi ablakok készülnek, fajlagosan kisebb költséggel.
A legelőnyösebb ajánlatra figyelemmel az önkormányzat többletköltsége bruttó 1 080 000 -Ft. A BNNÖ a műemlék magtárépület nyílászáróinak gyártására, beszerzésére vonatkozó pályázatához és döntéséhez kapcsolódóan, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 1 080 000 -Ft értékben megrendeli a Kaiser
és Kaiser cégtől a pályázatban nem szerepeltetett, de a módosított-ütemezett új terv szerint a kivitelezés első ütemében beépítendő nyílászárókat, a 2015. évi költségvetési rendelet magtár felújításra biztosított keret terhére.


Javaslat kitüntetésre
(augusztus 20.)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben, augusztus 20-a alkalmából budajenőért kitüntetést adományoz. A kitüntetett egyesület értesítéséről gondoskodik.


Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet megalkotása

Budajenő gesztorálásával Budakeszivel, Remeteszőlőssel és Tökkel közösen alkotott konzorciumba, részt vettünk a közigazgatás elektronikus fejlesztése címen elnyert pályázaton. A vállalt 6 szakrendszer bevezetése 2015. június 30-ával zárult, ezen időponttól az említett programokat élesben kell használni. Az új szakrendszerek alkalmazásával részben megvalósítható az elektronikus ügyintézés bevezetése első körben kötelező jelleggel az adózási feladatok körében, emiatt vált szükségessé új rendelet alkotása. A képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletet megalkotta.


Beszámoló a temető üzemeltetéséről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Budajenői Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót. Megállapította, hogy a temető rendezettsége javult az önkormányzati üzemeltetés átvétele óta.

Döntés utcák elnevezéséről

2015. január 1. napjától kötelező a Közhiteles Címregiszter Rendszerben (KCR) rögzíteni a címeket és azok változásait, továbbá el kell végezni 2015. december 31-éig meglévő címek felülvizsgálatát. Budajenő község tekintetében négy külterületi utcát érintett a névadási kötelezettség. Az utca elnevezése a Képviselő-testület hatásköre. Figyelembe véve a helyi adottságokat, az utcákra jellemző növénytípusokat, illetve Telki közelsége miatt a szomszédos utcaneveket, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi utcák elnevezéséről az alábbi döntést hozta:
• 014/2 és 024/2 hrsz. Nyárfa utca,
• 1267 hrsz. Mélyárok utca,
• 045 hrsz. Bodza utca.


Döntés telekhatár-rendezési ügyben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (IX. 27) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, a 144 és 384 helyrajzi számú közterületet érintő szabályozás végrehajtása érdekében a szükséges döntéseket elfogadta.


Hagyományőrzők Háza pályázat

A Hagyományőrzők Háza felújítása jelenleg is folyik, amelynek építési beruházásra nem tudott az önkormányzat támogatást igényelni, viszont eszközbeszerzésre lehetőség nyílt. Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – meghirdetett pályázati kiírás alapján a következő eszközbeszerzéseket és szerelési munkákat terveztük megjelölni:
• riasztórendszer beszerzése és kiépítése
• telefon, internet és televízió kábelcsatlakozás kiépítése;
• telefon, televízió, házimozi rendszer, vetítővászon, projektor és laptop beszerzése.
Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.


Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt hatáskörében eljárva, engedélyezte a Budajenői Óvoda részére, a fent hivatkozott törvény 4. sz. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését a 2015/2016. nevelési évre, a Bambi kiscsoportban


Állásfoglalás tyúktelep létesítése ügyében

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete − megismerve a körülményeket, figyelembe véve a település lakosságának véleményét , nem támogatja Tök község külterü- letén tervezett tyúküzem létrehozását. Nyomatékot adva a döntésnek Budajenő, Tök, Perbál, Telki községek polgármesterei közösen a beruházási elképzelés elvetésére szólították fel a tulajdonost és a kivitelező céget.

4 / 5 oldal

Lap teteje