Kérelem elbírálása

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlant nem adja bérbe a kérelmezőnek, mivel az a terület az önkormányzat terveiben (HÉSZ) közcélú hasznosításra van kijelölve.


Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. november 30-án, hétfőn, 18:00 órától közmeghallagatást tart a Hagyományőrzők Házában.
2093 Budajenő, Fő u. 18.

M E G H Í V Ó - Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete

M E G H Í V Ó - Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat


Óvodai maximális csoportlétszám emelés engedélyezése

A nyár folyamán több család költözött Budajenőre óvodás korú gyermekkel, akik gyermeküket a helyi óvodába íratták.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Emiatt szükségessé vált három óvodai csoport maximális létszámának fenntartói engedéllyel történő átlépése. Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete − a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§-ában foglalt hatáskörében eljárva − engedélyezte a Budajenői Óvoda részére, a fent hivatkozott törvény 4. sz. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését a 2015/2016. nevelési évre, a Misi Mókus kis-középső csoportban, a Pillangó nagy–középső csoportban és a Micimackó nagycsoportban is.


Erdészeti szakirányítói szerződés megkötése

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései alapján az erdő tulajdonosának erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósági szervhez, esetünkben a Pest megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, továbbá az erdő művelését arra jogosultsággal rendelkező erdészeti szakszemélyzet bevonásával lehet folytatni. Fentiekre tekintettel Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az erdészeti szakszemélyzeti feladatokra Dudás László Péter erdőmérnökkel megbízási szerződést köt.


Döntés a Magtár nyílászárók kivitelezéséről

Az Önkormányzattal egyetértésben és támogatásával a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban BNNÖ) sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a magtárépület nyílászárói legyártásának/beszerzésének támogatására.
Az elnyert támogatás bruttó 4 000 000 -Ft. A pályázat benyújtásakor az alsó két szint lezárása és hasznosítása volt a cél, ám az időközben elkészült módosított tervek és ütemezés szerint az összes külső, és az alsó két szint nyílászáróit célszerű egy ütemben legyártatni, mivel egyedi ablakok készülnek, fajlagosan kisebb költséggel.
A legelőnyösebb ajánlatra figyelemmel az önkormányzat többletköltsége bruttó 1 080 000 -Ft. A BNNÖ a műemlék magtárépület nyílászáróinak gyártására, beszerzésére vonatkozó pályázatához és döntéséhez kapcsolódóan, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 1 080 000 -Ft értékben megrendeli a Kaiser
és Kaiser cégtől a pályázatban nem szerepeltetett, de a módosított-ütemezett új terv szerint a kivitelezés első ütemében beépítendő nyílászárókat, a 2015. évi költségvetési rendelet magtár felújításra biztosított keret terhére.


Javaslat kitüntetésre
(augusztus 20.)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben, augusztus 20-a alkalmából budajenőért kitüntetést adományoz. A kitüntetett egyesület értesítéséről gondoskodik.


Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet megalkotása

Budajenő gesztorálásával Budakeszivel, Remeteszőlőssel és Tökkel közösen alkotott konzorciumba, részt vettünk a közigazgatás elektronikus fejlesztése címen elnyert pályázaton. A vállalt 6 szakrendszer bevezetése 2015. június 30-ával zárult, ezen időponttól az említett programokat élesben kell használni. Az új szakrendszerek alkalmazásával részben megvalósítható az elektronikus ügyintézés bevezetése első körben kötelező jelleggel az adózási feladatok körében, emiatt vált szükségessé új rendelet alkotása. A képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletet megalkotta.


Beszámoló a temető üzemeltetéséről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Budajenői Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót. Megállapította, hogy a temető rendezettsége javult az önkormányzati üzemeltetés átvétele óta.

Döntés utcák elnevezéséről

2015. január 1. napjától kötelező a Közhiteles Címregiszter Rendszerben (KCR) rögzíteni a címeket és azok változásait, továbbá el kell végezni 2015. december 31-éig meglévő címek felülvizsgálatát. Budajenő község tekintetében négy külterületi utcát érintett a névadási kötelezettség. Az utca elnevezése a Képviselő-testület hatásköre. Figyelembe véve a helyi adottságokat, az utcákra jellemző növénytípusokat, illetve Telki közelsége miatt a szomszédos utcaneveket, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi utcák elnevezéséről az alábbi döntést hozta:
• 014/2 és 024/2 hrsz. Nyárfa utca,
• 1267 hrsz. Mélyárok utca,
• 045 hrsz. Bodza utca.


Döntés telekhatár-rendezési ügyben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (IX. 27) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, a 144 és 384 helyrajzi számú közterületet érintő szabályozás végrehajtása érdekében a szükséges döntéseket elfogadta.


Hagyományőrzők Háza pályázat

A Hagyományőrzők Háza felújítása jelenleg is folyik, amelynek építési beruházásra nem tudott az önkormányzat támogatást igényelni, viszont eszközbeszerzésre lehetőség nyílt. Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – meghirdetett pályázati kiírás alapján a következő eszközbeszerzéseket és szerelési munkákat terveztük megjelölni:
• riasztórendszer beszerzése és kiépítése
• telefon, internet és televízió kábelcsatlakozás kiépítése;
• telefon, televízió, házimozi rendszer, vetítővászon, projektor és laptop beszerzése.
Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.


Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt hatáskörében eljárva, engedélyezte a Budajenői Óvoda részére, a fent hivatkozott törvény 4. sz. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését a 2015/2016. nevelési évre, a Bambi kiscsoportban


Állásfoglalás tyúktelep létesítése ügyében

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete − megismerve a körülményeket, figyelembe véve a település lakosságának véleményét , nem támogatja Tök község külterü- letén tervezett tyúküzem létrehozását. Nyomatékot adva a döntésnek Budajenő, Tök, Perbál, Telki községek polgármesterei közösen a beruházási elképzelés elvetésére szólították fel a tulajdonost és a kivitelező céget.


A rendőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről

A Képviselő-testület a Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka 2014. évi települési bűnügyi és közbiztonsági helyzetről szóló részletes beszámolóját elfogadta. Az örsparancsnok más településekhez is viszonyítva Budajenő közbiztonsá- gát megnyugtatónak tartja. A polgárőrség és a rendőrség kapcsolata jó.

2014. évi gyermekvédelmi beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, továbbá a gyámható- ságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet alapján készített részletes értékelés átfogó képet adott a Község gyermekvédelmi munkájáról. A beszámolóban jelentős hangsúlyt kapott a jelzőrendszer kiemelkedően jó működése. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beterjesztése alapján megtárgyalta a település 2014. évi gyermekvédelmi beszámolóját és azt elfogadta.

Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről (Hagyományőrzők Háza)

A Hagyományőrzők Háza fel- újításának tervezett költsége a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladja, ezért közbeszerzés köteles beruházás. A közbeszerzési eljárás megtörtént a vonatkozó jogszabályok és Budajenő község közbeszerzési szabályzata szerint, amelyben három meghívott kivitelező vett részt. A Bíráló Bizottság (tagok egyhangú döntésével meghozott) javaslata alapján Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás nyertesének a Maros 35Bt.-t hirdette ki.

Döntés iskolai étkező bővítés és parkoló építés kivitelezéséről

Az előzetes tervezői költségbecslés alapján az iskolai étkező bővítésének és a parkoló építésének kivitelezési költsé- gei nem haladják meg sem a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, sem a költségvetésbe tervezett bruttó költséget, így elegendő a kivitelező kiválasztására árajánlatok bekérése. A képviselő-testület úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert három-három kivitelezői árajánlat bekérésére, és − a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont figyelembevételével − a kivitelező kiválasztására és a szerződések megkötésére.

Óvodakonyha fejlesztés pályázat benyújtása

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pá- lyázatot hirdetett a gyermek- étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A meglévő óvodai főzőkonyha az óvodai gyermekétkezteté- sen túl ellátja az iskolai étkeztetést, és a szociális étkeztetést is. Az elmúlt években folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt az eredetileg 250 adagosra tervezett konyha jelenleg napi 330-350 adag elkészítését végzi, többségé- ben napi háromszor, mindezt hiányos, vagy elavult eszköz- állománnyal. A pályázat alkalmas lehet arra, hogy a konyhai berendezések és eszközök áttelepítésével, ártrendezésé- vel, új eszközök beszerzésével és beszerelésével, valamint a zöldségtárolásra szolgáló helyiség fagyállóvá tételével a megnövekedett kapacitásigényt a konyha kielégíthesse. A Képviselő-testület vállalja a fejlesztés megvalósításához szükséges 25%-os önrész biztosítását a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére. Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekétkeztetés feltételeit javí- tó fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírás alapján, pályázat benyújtásáról határozott.

Településrendezési eszközök tervező kiválasztása (HÉSZ)

A képviselő-testület „Budajenő hatályos településrendezési eszközeinek terület- és településrendezési jogharmonizációja, új településrendezési eszközök készítésével” tervezési munkával a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező iroda megbízásáról döntött, egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

Belterületi utak felújítási pályázat benyújtása

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Budajenő Község Önkormányzata 2016. évre tervezte a Szőlő utca burkolat felújítását. A meghirdetett pályázat illeszkedik az önkormányzat terveihez, ezért célszerű a pályázat benyújtása a költségek támogatására. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a maximálisan igényelhető támogatásra nyújt be pályázatot, egyben vállalja a fejlesztés megvalósításához szükséges önrész biztosítását a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Döntés támogatás odaítéléséről

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás kezdeményezé- sére Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 10 hónapon keresztül, havi 30.000-Fttal támogatja a kárpátaljai magyarlakta Beregdéda és Nagydobrony települések humanitárius megsegítését.

4 / 4 oldal

ingatlanhirdetes

Lap teteje