A rendőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről

A Képviselő-testület a Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka 2014. évi települési bűnügyi és közbiztonsági helyzetről szóló részletes beszámolóját elfogadta. Az örsparancsnok más településekhez is viszonyítva Budajenő közbiztonsá- gát megnyugtatónak tartja. A polgárőrség és a rendőrség kapcsolata jó.

2014. évi gyermekvédelmi beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, továbbá a gyámható- ságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet alapján készített részletes értékelés átfogó képet adott a Község gyermekvédelmi munkájáról. A beszámolóban jelentős hangsúlyt kapott a jelzőrendszer kiemelkedően jó működése. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beterjesztése alapján megtárgyalta a település 2014. évi gyermekvédelmi beszámolóját és azt elfogadta.

Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről (Hagyományőrzők Háza)

A Hagyományőrzők Háza fel- újításának tervezett költsége a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladja, ezért közbeszerzés köteles beruházás. A közbeszerzési eljárás megtörtént a vonatkozó jogszabályok és Budajenő község közbeszerzési szabályzata szerint, amelyben három meghívott kivitelező vett részt. A Bíráló Bizottság (tagok egyhangú döntésével meghozott) javaslata alapján Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás nyertesének a Maros 35Bt.-t hirdette ki.

Döntés iskolai étkező bővítés és parkoló építés kivitelezéséről

Az előzetes tervezői költségbecslés alapján az iskolai étkező bővítésének és a parkoló építésének kivitelezési költsé- gei nem haladják meg sem a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, sem a költségvetésbe tervezett bruttó költséget, így elegendő a kivitelező kiválasztására árajánlatok bekérése. A képviselő-testület úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert három-három kivitelezői árajánlat bekérésére, és − a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont figyelembevételével − a kivitelező kiválasztására és a szerződések megkötésére.

Óvodakonyha fejlesztés pályázat benyújtása

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pá- lyázatot hirdetett a gyermek- étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A meglévő óvodai főzőkonyha az óvodai gyermekétkezteté- sen túl ellátja az iskolai étkeztetést, és a szociális étkeztetést is. Az elmúlt években folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt az eredetileg 250 adagosra tervezett konyha jelenleg napi 330-350 adag elkészítését végzi, többségé- ben napi háromszor, mindezt hiányos, vagy elavult eszköz- állománnyal. A pályázat alkalmas lehet arra, hogy a konyhai berendezések és eszközök áttelepítésével, ártrendezésé- vel, új eszközök beszerzésével és beszerelésével, valamint a zöldségtárolásra szolgáló helyiség fagyállóvá tételével a megnövekedett kapacitásigényt a konyha kielégíthesse. A Képviselő-testület vállalja a fejlesztés megvalósításához szükséges 25%-os önrész biztosítását a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére. Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekétkeztetés feltételeit javí- tó fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírás alapján, pályázat benyújtásáról határozott.

Településrendezési eszközök tervező kiválasztása (HÉSZ)

A képviselő-testület „Budajenő hatályos településrendezési eszközeinek terület- és településrendezési jogharmonizációja, új településrendezési eszközök készítésével” tervezési munkával a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező iroda megbízásáról döntött, egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

Belterületi utak felújítási pályázat benyújtása

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Budajenő Község Önkormányzata 2016. évre tervezte a Szőlő utca burkolat felújítását. A meghirdetett pályázat illeszkedik az önkormányzat terveihez, ezért célszerű a pályázat benyújtása a költségek támogatására. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a maximálisan igényelhető támogatásra nyújt be pályázatot, egyben vállalja a fejlesztés megvalósításához szükséges önrész biztosítását a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Döntés támogatás odaítéléséről

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás kezdeményezé- sére Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 10 hónapon keresztül, havi 30.000-Fttal támogatja a kárpátaljai magyarlakta Beregdéda és Nagydobrony települések humanitárius megsegítését.

ingatlanhirdetes

Lap teteje