Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárásban partnerségi véleményeztetésének lezárása

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2018.(IX.7.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja Budajenő településrendezési eszközök -településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat- módosítását a közcélú víziközmű beruházás megvalósítása, a térség (18 település) közszolgáltatással való ellátásának fejlesztése céljából.

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.r.) 32. § (1) bek. c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban, a partnerségi egyeztetetés a Korm.r 29/A. § és Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletében ( továbbiakban ÖR) meghatározottak szerint történik.
Fenti jogszabályok figyelembevételével a partnerségi véleményeztetést lefolytattam, 2018. október 5. és 2018. október 24. közötti időben. A lakossági fórum 2018. október 15-én volt. Sem a lakossági fórumon, sem az észrevételek benyújtására nyitva álló időben módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett, így a partnerségi egyeztetést lezárom az ÖR. 4.§ (3) bekezdés alapján, a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben.

Budajenő, 2018. október 25.

 

Budai István
polgármester

Lap teteje